Понятие за давност

В закона липса легално определение на понятието „давност“. Такова обаче е дадено в практиката- „Погасителната давност като институт на правото представлява период от време, след изтичането на който кредиторът губи правото си да поиска принудително осъществяване на вземането си спрямо длъжникаТова означва, че с изтичане на давностния срок не се погасява вземането, а единствено възможността на кредитора да пристъпи към принудително събиране на същото.

За нарушения по Закона за движение по пътищата се налагат следните наказания:

 ▶  Глоба

 ▶ Лишаване от право да управлява моторно превозно средство

Погасителната давност за санкциите по ЗДвП

В съдебната практика се приема, че в Закона за административните нарушения и наказания са регламентирани два вида давност: погасителна давност, с изтичането на която се погасява възможността да се търси административнонаказателна отговорност от лицето, което е извършило административно нарушение /чл. 34 ЗАНН/ и давност относно изпълнението, която започва да тече след влизане в сила на НП и с нейното изтичането се погасява възможността принудително да се събират наложените администартивни санкции /чл. 82 ЗАНН/

Давност, погасяваща възможността за реализирането на административнонаказателната отговорност

В чл. 34 от ЗАНН е установено, че не се образува административнонаказателно производство, а образуваното се прекратява, когато: а) нарушителят е починал; б) нарушителят е изпаднал в постоянно разстройство на съзнанието;  в) това е предвидено в закон или указ.

В същата разпоредба е установено и че не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението:

▶   в продължение на три месеца от откриване на нарушителя

▶  до една година от извършване на нарушението.

В случай че е налице образувано административнонаказателно производство, същото се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта за установяване на нарушението.

Давност при електронните фишове

Следва да се вземе под внимание фактът, че правилото установено в разпоредбата на чл. 34 ЗАНН не е приложимо по отношение на Електронните фишове. Тази разпоредба е приложима единствено с производството по издаване на наказателно постановление, започващо със съставянето на АУАН. Доколкото ЗАНН не предвижда изрична регламентация на института на давност за погасяване на административнонаказателното преследване /извън сроковете за съставяне на АУАН и издаване на НП/, предвид указанията, дадени с Тълкувателно постановление на ВАС и ВКС №1/27.2.2015 г., в производството по издаване и обжалване на Електронните фишове, следва да намерят приложение текстовете на чл. 80 и чл.81 от НК. В случая, съгласно чл.80 ал.1 т.5 от НК, обикновената давност е 3 /три/ години, а абсолютната – 4 години и половина. Т.е. с изтичане на тези срокове се изключва по давност възможността за административнонаказателно преследване. Тези срокове са приложими и по отношение на санкциите налагани с наказателни постановления.

Давност, погасяваща възможността за принудително изпълнение на санкциите

В случай че в съответствие с описаните по-горе срокове е наложена санкция за извършеното административно нарушение по ЗДвП, административно наказание не следва да бъде изпълнено, в случай че са изтекли:

▶ две години, когато наложеното наказание е глоба;

▶ шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се управлява МПС;

Описаните давностни срокове започват да текат от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

Независимо от спирането или прекъсването на давността, административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора сроковете посочени по-горе. Т.е. три години за глоба и девет месеца при лишаване от право да се управлява МПС. Това правило обаче не е приложимо, в случай че за събиране на глобата е образувано изпълнително производство в рамките на двугодишния давностен срок.

Най-сигурният вариант да отпаднат задължения като погасени по давност е да бъде заведено дело срещу кредитора, за да може длъжникът да се позове на изтекла в негова полза погасителна давност пред съд. Така вече не съществува опасност тези задължения да бъдат събрани по принудителен ред.

ВАЖНО!!!  Позоваването пред съд на изтекла погасителна давност във ваша полза води до невъзможност кредиторът да събира вземанията си по принудителен ред. 

Погасяването на задълженията обаче не настъпва автоматично (служебно) с изтичане на този срок. За тази цел е необходимо изрично да се позовете на изтеклата във ваша полза погасителна давност. За да отпадне юридически възможността да бъде търсено по принудителен ред, изпълнението на изтекли по давност задължения е необходимо да се направи възражение за изтекла погасителна давност пред съд. Всички останали изявления  за изтекла давност, направени пред други органи или лица, включително и служители на дружествата-кредитори, не водят до погасяване на задълженията по давност.

Ние вярваме, че за да може човек да защити правата си, той първо трябва да ги познава. Предлагаме различни варианти, дори да поемем всички разноски включително адвокатски хонорари и държавни такси. Не дължите никакви такси. Нашето възнаграждение е само при успех!

Свържете се с нас и проверете дали задължението Ви е погасено по давност. Няма да Ви струва нищо.

Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0892 701313

Дела срещу фирми за бързи кредити тук

Дела срещу Софийска вода АД и ВиК дружества тук

Дела срещу Топлофикация АД тук

Дела срещу монополисти тук

Дела при отказано или занижено застрахователно обезщетение тук

LinkedIn
LinkedIn
Share