Размер на дължимо обезщетение от застраховател по застраховка Гражданска отговорност и Автокаско. Занижено застрахователно обезщетение при птп

Размер на дължимо обезщетение от застраховател по застраховка Гражданска отговорност и Автокаско. Занижено застрахователно обезщетение при птп

  Когато настъпи покрит от полицата застрахователен риск, застрахователят следва да изплати обезщетение, с което да се покрият разходите за щетите. Размерyът на това обезщетение се определя към деня на настъпване на събитието. Обезщетението трябва да е...
Основни права и задължения по застраховка гражданска отговорност

Основни права и задължения по застраховка гражданска отговорност

Права и задължения като увредено лице по гражданска отговорност: Имате право да предявите претенция, ако сте увредено лице (пострадало или претърпяло имуществена вреда); Имате задължение да удостоверите с документи основанието и размера на претърпяната вреда;...
LinkedIn
LinkedIn
Share