При щета на паркинг, отговорът на тези въпроси е, може и го правят, но това почти винаги е НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО!!!
Трябва да знаете, че дори да е въведено изискане за съставен Протокол за ПТП в „зловещите“ ОБЩИ УСЛОВИЯ на застрахователите, това не значи, че е задължително условие за изплащане на обезщетение.
Според чл.6, ал.1, т. 3 от Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между МВР, КФН и ИЦ към ГФ, не се посещават от органите на МВР – „Пътна полиция“, и не се съставят документи за повреди на МПС, възникнали в паркирано състояние. След като щетата е настъпила на паркинг, основателно се налага изводът, че не е възможно съставянето на Протокол за ПТП и в този смисъл е приложима и разпоредбата на чл. 106, ал. 5 от КЗ според, която не се допуска изискване от застрахователя на доказателства, с които ползвателят на застрахователната услуга не може да се снабди, поради съществуващи нормативни пречки или поради липсата на правна възможност за осигуряването им.
Застрахователите често обосновават отказ за изплащане на застрахователно обезщетение, с неизпълнение на задължения, предвидени в ОБЩИ УСЛОВИЯ на застраховката и по-конкретно, че не са уведомени органите на МВР за настъпилото ПТП. В този ред на мисли за да възникне правото на застрахователя да откаже плащане на обезщетението, трябва да е налице причинна връзка между неизпълнението на задължението и настъпилото застрахователно събитие.

Според преобладаващата съдебна практика тази причинна връзка следва да е налице и в случаите, когато неизпълненото задължение, произтича не от закона, а от договора /общите условия към него/. Не може по договорен път причинната връзка да бъде презумирана, като същата следва да се докаже в процеса, от застрахователя – на основание чл. 154 ГПК /виж решение № 49 от 29.07.2013 г. по т. д. № 840/2012 г. на ВКС, I т. о., решение № 102/02.10.2012 г. по т. д. № 615/2011 г. на ВКС, І т. о., решение № 207 от 13.01.2017 г. по т. д. № 3394/2015 г. на II т. о. и др./
В подобни случая, най-често нито неуведомяването на органите на полицията, нито липсата на двустранен протокол са обстоятелства, които да са в причинна връзка с настъпилото застрахователно събитие и да биха могли да доведат до намаляване или отпадане отговорността на застрахователя.
Често застрахователите се „мотивират“ и с разпоредбата на чл.125, т.8 ЗДвП.
Според чл. 125, т.8 от ЗДвП, службите за контрол на Министерството на вътрешните работи, посещават задължително мястото на пътнотранспортното произшествие, когато произшествието е с един участник и моторното превозно средство не е в състояние да се придвижи на собствен ход поради причинените му от произшествието вреди. Тук е необходимо да се направи разграничение между фактическо и юридическо препятствие за придвижване на автомобила. Например при автомобил със счупен фар, движение в това състояние е предпоставка за движение на МПС в условията на административно нарушение, но не се явява пречка същото да извърши физическо придвижване, ето защо не е възникнало нормативно задължение да уведоми органите на МВР за настъпилото ПТП.
В такива случаи/щета на паркинг/ сте длъжни да сигнализирате/ уведомите само застрахователя и при установеност на механизма на ПТП и настъпилите щети, то е ще налице основание за изплащане на дължимото Ви застрахователно обезщетение. Липсата на представен Протокол за ПТП не препятства застрахователят да провери настъпилите щети, да изготви опис, респ. да заплати застрахователно обезщетение. За пълнота и в повече от дължимото при такъв инциден/щета на паркинг/ за да си бетонирате обезщетение можете освен на застрахователите, само да се обадите на тел. 112 и уведомите за произшествието като отбележите, че превозното средство е в състояние да се придвиижва на собствен ход, а съгласно Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия, местопроизшествирто не се посещава и не се съставят докумети от органите на МВР- „Пътна полиция“.
Застрахователите, когато става въпрос за изплащане на обезщетение често „забравят“ нормативно изведените им задължения и правят опити от т. нар. „ако мине“, а при призната щета болшинството от тях изплащат между 50-90% от дължимото/ по валидна застраховка.
Затова преди да се откажете или повярвате на техните „основания“ и размер на обезщетението се консултирайте безплатно с нас /www.obezshtetenie.com/ ! Възнаграждение само при успех!

LinkedIn
LinkedIn
Share