Едно решение на Съда на Европейския съюз промени всичко за бързите кредити

Съгласно европейското законодателство потребителите на бързи кредити дължат само главница, когато годишният процент на разходите (ГПР) и общата дължима сума по кредита не е коректно посочена в договора. Сумите над главницата е много вероятно да са надвзети неправомерно от дружество за бърз кредит и да подлежат на възстановяване.

През месец март Съдът на Европейския съюз (СЕС) излезе с задължително Решение по дело срещу фирма за бързи кредити, по запитване на Софийски районен съд.

В договора за бързи кредити често се включват допълнителни услуги, които обаче не са отразени коректно в общата сума, дължима от потребителя. СЕС разясни кои допълнителни услуги трябва да бъдат включени в общата дължима сума от потребителя и да бъдат включени в ГПР.

Съдът също дава разяснение какво се случва, ако посоченият ГПР в договора се разминава с реалния – отново се дължи само главницата!

Към 1.05.2024г. максималният ГПР не може да бъде повече от 68,95% (пет пъти законната лихва).

СЕС даде отговор дали допълнителни услуги трябва задължително да се включват в общите разходи по кредита и ГПР.

В конкретния случай такива са:

– приоритет при разглеждане на искане за отпускане на кредит и предоставяне на сумата;

– отлагане на изплащането на месечни вноски;

– намаляване на размера на месечни вноски.

Но в практиката можем да открием много подобни некоректни, допълнителни услуги на различни дружества като:

–Такси за разглеждане на искане за кредит;
–Такси за бързо одобрение (приоритет);
–Такси за гарант (поръчител);
–Такса за оценка на кредитоспособността;
–Такси при забава на плащане (напр. за изпращане на уведомления, посещения на адрес и т.н.);
– Такси за банкови гаранции.

Oбщите разходи по кредита за потребителя обхващат всички разходи, включително лихви, комисиони, такси и всякакви други видове разходи, които потребителят следва да заплати във връзка с договора за кредит и които са известни на кредитора, с изключение на нотариалните такси. 

Съгласно тази разпоредба посочените разходи включват и разходите за допълнителни услуги, свързани с договора за кредит, ако сключването на договор за услугата е задължително условие за получаване на кредита или получаването му при предлаганите условия.

Ето защо, когато закупуването на посочените услуги се оказва задължително условие за получаването на съответния кредит или представлява така формулирана клауза, която е предназначена да прикрие действителните разходи по този кредит, те трябва да се включат в общите разходи по кредита.

Според СЕС и еднопосочната българската съдебна практика, ако ГПР не е коректно посочен, то се приравнява на липсващ такъв, поради което договорът за потребителски кредит е недействителен и потребителят дължи само чистата стойност – т.е. главницата.

Ето защо съветваме всички потребители, теглили бързи кредити, да прегледат договорите си, защото е възможно е да си възстановите недължимо платените суми. Предлагаме различни варианти, включително да поемем всички разноски включително адвокатски хонорари и държавни такси. Не дължите никакви такси. Нашето възнаграждение е само при успех!

Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0892 701313

Често срещани нарушения при бързи кредити тук

Дела срещу Софийска вода АД и ВиК дружества тук

Дела срещу Топлофикация АД тук

Дела срещу монополисти тук

Дела при отказано или занижено застрахователно обезщетение тук

LinkedIn
LinkedIn
Share