Срок за изплащане на щети по застраховка Гражданска отговорности и Каско на МПС. Срок за получаване на обезщетение от застраховател.

Според Кодекса за застраховането,  при настъпване на застрахователното събитие,
застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение в уговорения срок, който не може да бъде по-дълъг от 15 дни. Този срок започва да тече от деня, в който застрахованият е изпълнил всичките си задължения по КЗ (за уведомление за събитието и за осигуряване на условия за оглед на имуществото, и предоставяне на докумените във връзка с щетата). В случай на забава да плати застрахователното обезщетение в срок, застрахователят ще дължи обезщетение в размер на законната лихва за забава.

Обезщетението се равнява на размера на вредата към деня на настъпване на събитието и предвид договорените в застраховката застрахователна сума и самоучастие. Освен обезщетението, застрахователят следва да покрие и разходите, които застрахованият надлежно е направил за ограничаване на вредите, дори ако усилията му са останали безрезултатни и дори тези разходи да са над застраховатлената сума по полицата. Със съгласието на застрахования, застрахователят може да възстанови претърпените от него вреди и в натура, в законовия срок от 45 дни.

Имате заведена щета при застраховател, но той неоснователно се бави с произнасянето по Вашия случай или Ви размотава с допълнително изискване на често неотносими документи, не се колебайте да ни потърсите/www.obezshtetenie.com/! Ние ще извършим  всички необходими действия за заставянето на застрахователя да изпълни задълженията си в законовопредвидените срокове и да заплати реално дължимото Ви се максимално обезщетение. Плащате възнаграждение само при успех!            

Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0899 701313.

LinkedIn
LinkedIn
Share