Обработваме лични данни добросъвестно и по прозрачен начин;

Обработваме лични данни за конкретни, изрично указани и законни цели, в съответствие с действащото законодателство;

Предприемаме необходимите мерки, за да осигурим сигурността на личните данни, които обработваме.

 • Обработваме лични данни в съответствие с действащото законодателство.
 • Съобщаваме на потребителите какви лични данни обработваме, както и защо и как го правим.
 • Обработваме лични данни само за законни цели. Обработката на лични данни няма да надхвърля периода, необходим за постигането на тези цели, освен ако сме задължени да ги съхраним в съответствие с приложимото законодателство.
 • Зачитаме правата, които потребителите имат по силата на законодателството за защита на личните данни, в това число правото на достъп до лични данни, правото на коригиране на лични данни и др.
 • Въвеждаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим личните данни на нашите потребители от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Ние обработва различни видове лични данни, в зависимост от типа на услугите, които се предоставят на потребителите. Такива данни включват идентификационни данни за потребителя, информация какви услуги има право да ползва даден потребител, как същият използва услугите, данни за местоположението, както и информация за извършени плащания, издадени фактури, текущи задължения, и други.

Ние обработва следните категории лични данни за своите потребители:

 • основни данни;
 • данни за местоположението;
 • данни, които се предоставят при сключването на договор;
 • данни за договорите;
 • данни за плащанията;

ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

Администриране и събиране на вземанията от застрахователи, дължими по ГО, Каско или други

КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ

 • Три имена;
 • Лични данни;
 • Адрес/-и;
 • Номер/-а на застрахователната полица;
 • Телефонен номер;
 • Вид и размер на обезщетенията/щетите;
 • Данни, които се съдържат в документите, предоставяни на дружеството.

В съответствие с изискванията на действащото законодателство и добрите практики, ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да бъдат личните данни на потребителите в безопасност.

За да осигурим защита на личните данни на потребителите ние използваме съвременни технологии, съчетани с безкомпромисно управление на контролите за сигурност. За да бъде осигурена максимално защитата на данните сме приети множество процедури, които регламентират обработката на данни.

Колко дълго съхраняваме личните данни

Ние съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за личните данни, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството.

Личните данни се унищожават, след пълно погасяване на задължението или при установяване на недължимост (случаи на злоупотреба или други казуси, доказващи, че задължението не е дължимо), освен ако:

 • са необходими за висящо съдебно, арбитражно, административно или изпълнително производство, или
 • при постъпила жалба от съответния потребител, която следва да бъде разгледана

Ние не съхраняваме данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

За връзка

тел. 0899 70 13 13

email: info@obezshtetenie.com

LinkedIn
LinkedIn
Share