Държавата носи отговорност за вредите, причинени на граждани и юридически лица от нарушение на правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок съгласно член 6 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ). Бавното правосъдие може да има тежки последици върху живота на индивидите, които са засегнати от него, и може да подкопае общественото доверие в съдебната система като цяло.

Обезщетение за бавно правосъдие по административен ред (до 10 000 лв.)

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ВСС) е установил процедура за търсене на обезщетение за бавно правосъдие по административен ред. Заявлението може да бъде подадено от страна, спрямо която е приключило дело или е прекратено досъдебно производство, не по-късно от 6 /шест/ месеца от влизане в сила на окончателния акт. Този административен ред предлага по-бърза и по-опростена процедура в сравнение с търсенето на обезщетение чрез граждански иск. Държавна такса не се дължи и решението се взема в рамките на шест месеца. Ако двете страни постигнат съгласие относно размера на обезщетението, то се изплаща от държавния бюджет. Важно е обаче да се отбележи, че определените обезщетения в това производство често са по-ниски от тези, които биха могли да бъдат присъдени от съда. Лице, което получи обезщетение от Инспектората, няма право да заведе дело на същото основание. Следователно, ако обезщетението, определено от Инспектората, е незадоволително, лицето все пак може да заведе дело по реда на член 2б от Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ).

Обезщетение за бавно правосъдие по съдебен ред

Жертвите на бавно правосъдие имат възможност да заведат дело срещу държавата за обезщетение за претърпените вреди. Тези искове се уреждат от член 2б от ЗОДОВ. Давността за завеждане на такъв иск е пет години от датата, на която увреждането е станало установено. Държавната такса за физическите лица е 10 лева, докато за юридическите лица е 25 лева. Ищецът трябва да докаже, че са причинени вреди, които могат да бъдат под формата на имуществени или неимуществени вреди. Доказването на неимуществени вреди, като емоционален стрес и безпокойство, изисква представянето на свидетелски показания от лица, които са достатъчно близки до потърпевшия. Съдът взема предвид продължителността на производството и натовареността на съответния съд, където се е водило делото, за да определи по справедливост размера на вредите.

В заключение, обезщетението за бавно правосъдие играе решаваща роля за гарантиране, че жертвите на забавено правосъдие получават справедливо отношение и необходимата компенсация за претърпените неимуществени и имуществени вреди. Като разбират причините за бавното правосъдие и последиците от прилагането на обезщетение, компетентните органи и законодателите могат да работят за подобряване на ефективността на съдебната система и осигуряване на справедлив процес за всички граждани.

Колко ще струва и има ли смисъл да се занимавам?

         Плащате възнаграждение % от изплатеното обезщетение/ само при успех! При избор на този вариант и евентуален неуспех рискът и всички разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас. Без успех няма никакви такси.

Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0892 701313

Дела срещу фирми за бързи кредити тук

Дела срещу Софийска вода АД и ВиК дружества тук

Дела срещу Топлофикация АД тук

Дела срещу монополисти тук

Дела при отказано или занижено застрахователно обезщетение тук

LinkedIn
LinkedIn
Share