Типичните примери за неправомерни и незаконосъобразни практики използван от фирмите за бързи кредити

Много често, фирмите за бързи кредити използват незаконосъобразни практики залагат разнообразни и незаконни клаузи в договорите, начисляват прекомерни неустойки, такси или възнаграждения. Клиентите доброволно ги заплащат, защото са посочени в общите условия, договора или в погасителния им план. Независимо от това, начислените над законовия максимум суми не се дължат и в тази насока съдебната практика е категорична. Когато в договора ви за кредит фигурира някои от изброените по-долу клаузи/или подобна/, това означава, че фирмата за бързи кредити е нарушила закона. Договорът ви може да бъде обявен за изцяло или за частично нищожен и по-този начин да се освободите от част от дълга, а ако вече сте го заплатили – да си получите  надвзетото:

1. Заплащане на възнаграждение на дружество поръчител или начисляване на такса „Гарант“Начисляване на неустойка за неосигурено обезпечение чрез поръчител, банкова гаранция и др

Неустойката за неосигуряване на поръчители или на банкова гаранция. Фирмите за бързи кредити залагат трудно изпълними клаузи, като например в рамките на 3 дни да намерят поръчител, който да получава заплата  няколко пъти над минималната. Самият факт, че срокът започва да тече след отпускането на заема означава, че фирмата изобщо не очаква да бъде намерен поръчител, а по-скоро да бъде платена неустойка. Макар да е  посочена Общите условия на почти всички фирми  за бързи кредити, съдебната практика по този въпрос е еднопосочна, че подобна клауза се явява неравноправна и се обявява за нищожна.

2. Заплащането на различни незаконосъобразни такси:

а/ такса за експресно разглеждане на искането за кредит;

б/ такса „ангажимент

в/ такса за оценка на риска;

г/ такса за извънсъдебно събиране на просрочен кредит – за посещение на място, за телефонни разговори и други подобни;

д/ такса за домашно посещение или на друго удобно място за събиране на вземанията по кредита;

е/ такса „предизвикан риск“, дължима при неподновяване на застраховка;

ж/ такса за удължаване на срока на договора;

з/ такса за промяна на падежна дата;

е/ договорната лихва надхвърля 20 % при обезпечените кредити или 30 %  при необезпечените кредити“

Определено такива такси са недопустими и съдебната практика е категорична, че не се дължат, без значение дали са налични в Договора за кредит или в Общите условия към него.

3. Заплащане на възнаграждение за допълнителни услуги. Въвеждането на „допълнителни услуги“ към погасителните вноски, които целят просто да увеличат заема, а не реално да помогнат на клиентите са недължими.

Незаконосъобразните практики са многообразни, фирмите за бързи кредити са особено изобретателни и непрекъснато измислят нови. Поради това е невъзможно изчерпателното им изброяване. Нашият опит доказва, че при съдебно обжалване и завеждане на дела почти винаги се стига до осъдително решение в полза на потребителя.

В случай, че срещу вас е заведено дело, имате проблеми с фирма за бързи кредити, теглили сте бърз кредит, погасили сте задължения по него, може да има да получава обратно надвзети пари от дружество за бърз кредит. Предлагаме различни варианти, дори да поемем всички разноски включително адвокатски хонорари и държавни такси. Не дължите никакви такси. Нашето възнаграждение е само при успех!

         Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0892 701313

Дела срещу Софийска вода АД и ВиК дружества тук

Дела срещу Топлофикация АД тук

Дела срещу монополисти тук

Безплатна правна помощ при дела с бързи кредити
Безплатна правна помощ бързи кредити
LinkedIn
LinkedIn
Share