Застрахователите, които са застраховали автомобил или движимо и недвижимо имущество, много често отказват изплащане на дължимото обезщетение за умишлен палеж. Любим техен мотив, е че умишленият палеж представлва изключителен риск по Общите условия на застраховката.  Съдебната практика, обаче, е категорична, че дори в Общите условия на застрахователя изрично да е записано, че умишленият палеж не се покрива от застраховката, застрахователят въпреки всичко дължи обезщетение, ако пожарът е включен в покритието. Съгласно закона, в такива случаи, застрахователят може да откаже плащане, само ако е установено, че палежът е извършен от самия собственик на застрахованото имущество. Когато палежът е извършен от трето лице, вкл. когато извършителят е останал неизвестен, застрахователят няма право да откаже да покрие вредите от пожара, само защото е извършен умишлено.

Нещо повече, когато извършителят на палежа е останал неизвестен, наказателното производство се спира и не се стига до присъда. След като няма влязла в сила осъдителна присъда срещу конкретно лице за умишлен палеж, гражданският съд, който разглежда делото срещу застрахователя, приема, че извършеното деяние следва да се квалифицира не като пожар, а като умишлен палеж. Поради липсата на такава присъда, гражданският съд приема за установено единствено настъпването на покрития по застраховката риск „пожар”, което е напълно достатъчно, за наличие на задължение за застрахователя да заплати обезщетение за понесените от собственика на изгорялото имущество щети. След като с поведението си не сте допринесли за настъпването на пожара, който е покрит риск по застраховката, отказът на застрахователя по заведената щета ще бъде неправомерен и неоснователен. Застрахователите, когато става въпрос за изплащане на обезщетение често „забравят“ нормативно изведените им задължения и правят опити от т. нар. „ако мине“, а при призната щета болшинството от тях изплащат между 50-90% от дължимото/ по валидна застраховка.

Затова преди да се откажете или повярвате на техните „основания“ и размер на обезщетението се консултирайте безплатно с нас /www.obezshtetenie.com/!

LinkedIn
LinkedIn
Share