Най-важно е да запазите самообладание, не напускайте мястото на произшествието. Паниката и истерията няма да помогнат, а юмруците по виновника няма да изправят огънатите ламарини. Ако се налага да извикате помощ или пътна полиция и не сте сигурни към кого да се обърнете, обаждането на тел. 112 в повечето случаи ще помогне. Номерът е валиден във всички страни от ЕС, както и в Исландия, Норвегия, Швейцария, Украйна. Дори в САЩ и Канада обажданията към номер 112 се насочват към местните спешни централи, въпреки че там номерата за спешни повиквания са други. Уверете се, че сте записали необходимите данни за другия участник в произшествието, както и за обстоятелствата на злополуката. За да улесните уреждането на последващи застрахователни искове, не пропускайте следните стъпки:

 • повикайте пътна полиция, ако е необходимо;
 • вземете протокол за ПТП;
 • отбележете си датата на ПТП-то;
 • регистрационния номер, марка и модел на виновния автомобил,
 • данни за връзка със застрахователната компания на другия шофьор (включително номер на полицата) и държавата, от която е издадена. При възможност копие от същата;
 • данни за всички наранявания, материални щети и свидетели (задължително вземете техните данни за връзка);
 • данни за връзка с другия шофьор (напр. име, адрес, телефонен номер);
 • данни за връзка с полицейските органи, пред които е било декларирано произшествието;
 • обстоятелства на произшествието;
 • добре е да съберете/направите снимки на/от различен ъгъл, които да показват ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ (Вашето МПС и чуждото/ите), отрязъка от пътя, маркировката и знаците.
 • съобщете за произшествието на вашия застраховател.

Обикновено получавате от вашия застраховател формуляр за деклариране на произшествие. Някои асоциации на застрахователите са разработили общ „Европейски формуляр за злополука“. Благодарение на него ще можете бързо да съберете цялата необходима информация, което ще улесни уреждането на всякакви застрахователни искове.

В някои държави полицията не е длъжна да посети мястото на ПТП освен, ако няма ранени лица. В такъв случай задължително попълнете Двустранен констативен протокол. Ако нямате български такъв не се притеснявайте, тъй като този вид протоколи са унифицирани и данните в него са еднакви. Задължително попълнете т.14 като опишете събитието и напишете чия е вината. Направете скица и посочете посоката на движение на автомобилите. Попълнете всички графи и се уверете, че другият водач е направил същото.

!!! Запомнетене се подписвайте под документи, чието съдържание  не  разбирате. Не поемайте отговорност за инцидента !!!

Впоследствие, ако сте претърпите загуба, щета или нараняване в резултат на произшествието, редно е да предявите претенция за обезщетение пред застрахователната компания на лицето, причинило произшествието.

Ако претърпите произшествие в чужбина, се прилага правото на държавата, в която се е случило то. Това означава, че процесът за подаване на иск за обезщетение може да е различен от този във вашата страна.

Уреждането на претенцията на българин, към застраховател, чието седалище е в друга държава, е дълъг, труден и сложен процес. Едно от първите неща, с които пострадалият се сблъсква е това, че се налага кореспонденцията да бъде водена на чужд език. Освен това, необходимо е пострадалият да се запознае със законодателството на съответната държава, за да може в пълен обем да защитава правата си. Воденето на преговори с чуждестранния застраховател, събирането и представянето на необходимите документи, както и тяхното превеждане на съответния език, са също важна част от целия процес. Преди предявяването на претенцията си към чуждестранния застраховател, пострадалият при ПТП в чужбина е важно да бъде запознат с реалния размер на обезщетението, което има право да претендира. В противен случай, има опасност да получи много по-ниско обезщетение от реално дължимото. В някои държави (например Испания, Франция, Белгия, Италия, Чехия) размерите на застрахователните обезщетения по застраховката „Гражданска отговорност” на автомобилистите се изчисляват по утвърдена методика (таблица). В други държави (например Германия, Швейцария, Австрия, Холандия, Полша) е възприета практиката обезщетението за неимуществени вреди да се определя по справедливост от съда или експертна комисия към застрахователя, като се взимат предвид степента и характера на уврежданията на пострадалия, периода на възстановяване, неговата възраст, загубата на работоспособност, загубата на доходи в резултат от застрахователното събитие и т.н. Давността също е различна. В някои държави давностният срок за претенция по застраховката „Гражданска отговорност” например е 5 години, считано от датата на застрахователното събитие, а в други – 3 години.

Ако имате затруднения при предявяване на претенция за претърпяно ПТП в чужбина, не сте събрали необходимата информация, размотават Ви с изискване на често неотносими документи, не се колебайте да ни потърсите/www.obezshtetenie.com/! Ние ще извършим  всички необходими действия за заставянето на застрахователя да изпълни задълженията си в законовоустановените срокове и да заплати реално дължимото Ви се максимално обезщетение.

Плащате възнаграждение само при успех!

         Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0899 701313

LinkedIn
LinkedIn
Share