Когато настъпи покрит от полицата застрахователен риск, застрахователят следва да изплати обезщетение, с което да се покрият разходите за щетите. Размерът на това застрахователно обезщетение се определя към деня на настъпване на събитието. Обезщетението трябва да е достатъчно да покрие абсолютно всички щети, които застрахованият е претърпял – плащането трябва да покрие стойността на целия ремонт/дори в оторизиран сервиз/, цената на всички части/оригинални/, материали и труд.

Ако съм получил занижено обезщетение/парично/ по експертна оценка, това препятства ли възможността да претендирам по-високо обезщетение по съдебен ред?

Дори да сте получили парично обезщетение по експертна оценка, ако не сте подписали споразумение със застрахователя, това по никакъв начин не препятства възможността да претендира по-високо застрахователно обезщетение по съдебен ред. Напротив, нашият опит показва, че почти винаги при настъпване на застрахователно събитие, застрахователите изплащат занижено застрахователно обезщетение и при иск в съда застрахователят бива осъден за разликата до реално дължимото. В общия случай застрахователните обезщетенията се изплащат в размер, който варира между 50% и 90% от реално дължимото. Тази порочна практика има за цел да демотивира потребителите на застрахователни услуги да търсят дължимата им разлика, тъй като вече са получили някаква сума, а предявяването на иск в съда крие рискове и е съпроводено с допълнителни разходи, време и усилия. 

Колко ще струва и има ли смисъл да се занимавам при занижено обезщетение?

Ние ще защитим правата Ви пред застрахователите за получаване на справедливо застрахователно обезщетение. В случай, че сте получили сума, която не ви удовлетворява, считате за недостатъчна,  по-малка от вложената в ремонта или просто искате да проверите дали изплатеното ви обезщетение от застраховател е занижено, не се колебайте да ни потърсите. Плащате възнаграждение/% от увеличеното обезщетение/ само при успех!

Предлагаме различни варианти, включително да поемем всички разноски, свързани с увеличаването на изплатеното Ви застрахователно обезщетение. При избор на този вариант и евентуален неуспех рискът и всички разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас. Без успех няма никакви такси.

Ресурсът за водене на застрахователни дела, който влагаме, е гаранция за успешен резултат-максималното застрахователно обезщетение. Богатият опит и професионализъм на нашия екип в застрахователното право ни дава сигурност и възможност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в общия  ни успеха.

Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0892 701313

Дела срещу фирми за бързи кредити тук

Дела срещу Софийска вода АД и ВиК дружества тук

Дела срещу Топлофикация АД тук

Дела срещу монополисти тук

Дела при отказано или занижено застрахователно обезщетение тук

LinkedIn
LinkedIn
Share