При тормоз от агенция за събиране на вземания, не се плашете, ако е изтекъл давностният срок.

От няколко години все повече банки, мобилни оператори, Софийска вода, Топлофикация, фирми за бързи кредити и други монополисти прехвърлят своите вземания/цесия/ или възлагат събирането им на колекторски фирми.

Ако имате подобни задължения останали и неплатени във времето независимо дали са прехвърлени или възложени на колектори, то е възможно те да са погасени по давност и да не е необходимо тяхното плащане.  

В подобни случаи е важно да знаем каква е давността за задълженията ни, от кога започва да тече, по какъв начин, ако тази давност е изтекла, можем да упражним успешно правата си.

Какво означава едно задължение да бъде погасено по давност?

Погасителната давност е сложен правен институт, който представлява срок, с изтичанет,на който се погасява възможността на кредитора да търси вземанията си по принудителен път. Вземанията на кредитора продължават да съществуват, но могат да бъдат платени единствено по добра воля от страна на длъжника. С погасяването по давност на главното задължение се погасяват също и произтичащите от него лихви.

Кога започва да тече давността?

Общата погасителна давност, съгласно чл. 110 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ е 5-годишна. Такава е давността за задълженията ни по отпуснат кредит или заем /от банка или фирма за бързи кредити, физическо или юридическо лице/. Изключение прави единствено давността за задълженията по издадени кредитни карти, която е тригодишна.

Пример: 

Сключил съм договор за банков кредит на дата 01.01.2013г. Срокът за погасяване на кредита е 10-годишен, т.е. – до 31.12.2022 г. Следователно погасителната давност би изтекла на 31.12.2027 г. Дори да спра да погасявам вноските си още първия месец, давността няма да изтече по-рано. Задължението е едно, макар и разсрочено, което има краен срок.

Обаче при обявяване на кредита за предсрочно изискуем, цялото задължение по същия /ведно с натрупаните лихви/ е дължимо от момента на получаване на надлежно уведомление, като от същия момент започва да тече 5- годишна давност.

За разлика от посоченото по-горе, задълженията към мобилни оператори, ВиК дружества, Топлофикация и други доставчици на услуги са периодични плащания по смисъла на Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) и се погасяват с изтичането на 3-годишна давност/на същото основание тригодишна е погасителната давност и за дължим наем/.

 При договорите с посочените дружества не се изисква така нареченото „обяване на предсрочна изискуемост”, доколкото става въпрос за отделни месечни задължения, а не за едно /разсрочено като плащане/ такова. Потребената от нас вода, ток, парно, изговорените разговори за съответния месец са дължими до определена с договор дата на другия месец. От нея започва да тече и посочената 3-годишна давност.

         Възможно е давността да е била прекъсвана. А след всяко прекъсване на давността започва да тече нова, 3-годишна или съответно 5 годишна давност.

Давността се прекъсва:

  • с признаване на вземането от длъжника. Важно е да се знае, че, макар и при изтекла давност, дори и да направим едно плащане, дори и на един лев, същото се счита за признаване на дълга  и от момента на извършването му започва да тече нова погасителна давност. Същите последици има и подписване на допълнително споразумение /анекс/, с което се съгласяваме на разсрочено плащане на задължението си. Именно на това разчитат и фирмите за събиране на вземания. Те звънят по телефона, изпращат писма и т.н. само и само да ни принудят да извършим поне едно плащане или подпишем споразумение за разсрочено плащане на дължимото, доколкото са наясно, че давност е изтекла.
  • с предявяване на иск или възражение или на искане за почване на помирително производство. С предприемане на изпълнителни действия.

ВАЖНО!!!  Не забравяйте, че ако все пак изпълните задължението си след изтичане на давността, нямате право да искате обратно платеното, макар и в момента на плащането да не сте знаел, че давността е изтекла.

Кога и как мога да възразя за изтекла давност?

За да бъде правно валидно и сигурно, възражението за давност се предявява по един от следните два начина:

  • чрез възражение пред съда по вече предявен от кредитора иск срещу вас;
  • чрез предявяване на отрицателен установителен иск  пред съда  срещу дружеството-кредитор, към което имате погасени по давност задължения.

Най-сигурният вариант да отпаднат задължения като погасени по давност е да бъде заведено дело срещу кредитора, за да може длъжникът да се позове на изтекла в негова полза погасителна давност пред съд. Така вече не съществува опасност тези задължения да бъдат събрани по принудителен ред.

ВАЖНО!!!  Позоваването пред съд на изтекла погасителна давност във ваша полза води до невъзможност кредиторът да събира вземанията си по принудителен ред. 

Погасяването на задълженията обаче не настъпва автоматично (служебно) с изтичане на този срок. За тази цел е необходимо изрично да се позовете на изтеклата във ваша полза погасителна давност. За да отпадне юридически възможността да бъде търсено по принудителен ред, изпълнението на изтекли по давност задължения е необходимо да се направи възражение за изтекла погасителна давност пред съд. Всички останали изявления  за изтекла давност, направени пред други органи или лица, включително и служители на дружествата-кредитори, не водят до погасяване на задълженията по давност.

Ние вярваме, че за да може човек да защити правата си, той първо трябва да ги познава. В ситуацията на икономическата криза подемаме инициатива, целяща да облекчи гражданите при проблем и тормоз на колекторските фирми/агенциитв за събиране на вземания/. Предлагаме различни варианти, дори да поемем всички разноски включително адвокатски хонорари и държавни такси. Не дължите никакви такси. Нашето възнаграждение е само при успех!

Свържете се с нас и проверете дали задължението Ви е погасено по давност. Няма да Ви струва нищо.

Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0892 701313

Дела срещу фирми за бързи кредити тук

Дела срещу Софийска вода АД и ВиК дружества тук

Дела срещу Топлофикация АД тук

Дела срещу монополисти тук

LinkedIn
LinkedIn
Share