Давност на задължения за парно към Топлофикация

Ако имате задължения останали и неплатени във времето сметки към Топлофикация, то е възможно те да са погасени по давност.  

Задълженията за парно към Топлофикация са периодични плащания по смисъла на Закон за задълженията и договорите (ЗЗД) и се погасяват с изтичането на 3-годишна давност

Какво означава едно задължение да бъде погасено по давност?

Погасителната давност е сложен правен институт, който представлява срок, с изтичането на който се погасява възможността на кредитора да търси вземанията си по принудителен път. Вземанията на кредитора продължават да съществуват, но могат да бъдат платени единствено по добра воля на длъжника. С погасяването по давност на задължението се погасяват също и произтичащите от него лихви.

ВАЖНО!!!  За да е погасено по давност едно задължение е необходимо в предвидения 3-годишен срок кредиторът да не е предявил иск относно вземането си или да не е предприел изпълнителни действия по събирането му.

Погасяването на задълженията обаче не настъпва автоматично (служебно) с изтичане на този срок. За тази цел е необходимо изрично да се позовете на изтеклата във ваша полза погасителна давност. За да отпадне юридически възможността да бъде търсено по принудителен ред, изпълнението на изтекли по давност задължения е необходимо да се направи възражение за изтекла погасителна давност пред съд. Всички останали изявления  за изтекла погасителна давност, направени пред други органи или лица, включително и служители на дружествата-кредитори (Топлофикация), не водят до погасяване на задълженията по давност.

Кога започва да тече давността?

Давността започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. Обикновено това е денят след изтичане на срока за доброволно заплащане на сметката/фактурата/ ви.

Възможно е през тези 3 години давността да е била прекъсвана. А след всяко прекъсване на давността започва да тече нова, 3-годишна давност.

Давността се прекъсва:

  • с признаване на вземането от длъжника; 
  • с предявяване на иск или възражение или на искане за почване на помирително производство;  
  • с предприемане на действия за принудително изпълнение;  

Можете да проверите дали имате образувани дела, съответно дали и погасителната давност е била прекъсвана на това основание, чрез справка по трите ви имена или ЕГН в съответния районен съд по постоянния ви адрес. В случай, че установите образувано исково или заповедно производствопо чл. 410 от ГПК  срещу вас, във ваш интерес ще бъде да потърсите консултация с адвокат.

ВАЖНО!!!  Не забравяйте, че ако все пак изпълните задължението си след изтичане на давността, нямате право да искате обратно платеното, макар и в момента на плащането да не сте знаел, че давността е изтекла.

Кога и как мога да възразя за изтекла давност?

За да бъде правно валидно и сигурно, възражението за давност се предявява по един от следните два начина:

  • чрез възражениепред съда по вече предявен от кредитора иск срещу вас;
  • чрез предявяване на отрицателен установителен иск пред съда  срещу дружеството-кредитор, към което имате погасени по давност задължения.

ВАЖНО!!!  Позоваването пред съд на изтекла погасителна давност във ваша полза води до невъзможност кредиторът да събира вземанията си по принудителен ред. 

Най-сигурният вариант да отпаднат задължения като погасени по давност е да бъде заведено дело срещу кредитора, за да може длъжникът да се позове на изтекла в негова полза погасителна давност пред съд. Така вече не съществува опасност тези задължения да бъдат събрани по принудителен ред.  
Недостатък в тази ситуация е, че образуването на дело за отпадане на задължението ви по давност е свързано със заплащането на разходите във връзка с делото (държавни такси и др.). Разходите се заплащат при завеждане на делото и се определят от размера на сумата, която ще бъде погасена по давност. При благоприятен изход от делото обаче, всички разходи се присъждат на ищеца (заплатената държавна такса за производството, адвокатски хонорари и други) и той може да търси възстановяването им от кредитора – ответник.

Ние вярваме, че за да може човек да защити правата си, той първо трябва да ги познава. В ситуацията на икономическата криза, вследствие на пандемията започнахме рекламна инициатива, целяща да облекчи гражданите при справяне с последствията от пандемията. Обикновено масовите проблеми на гражданите са с Топлофикация. Затова ангажирахме екип от адвокати, които ще и ще разясняват законите и правата на разбираем език при проблеми, задължения и дела с Топлофикация. Предлагаме различни варианти, включително да поемем всички разноски, разходи и такси за делата. При избор на този вариант и евентуален неуспех рискът и всички разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас.

Свържете се с нас. Няма да Ви струва нищо. Ще получим хонорар само при спечелване на делото и то за сметка на Топлофикация.

Можете да ни намерите на www.obezshtetenie.com или 0892 701313

LinkedIn
LinkedIn
Share